AMS Management

President

Smt.N. Usha Reddy

Vice president

Smt.Usha Kanda